bildiri

1. İLMİ, KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE TOPLANTISI BİLDİRİ KONULARI VE KONUŞMACILARI

Usul İlminde Delalet Bahsinin Yeri ve Önemi / Hüseyin Okur

İlk Dönem Hanefi Usul Eserlerinde Dilde Kıyas Meselesi / Ensar Aslan

Türkiye İslami Bankacılık ve ‘Sukuk’ Örneği” -Arapça Bildiri- / Harun Alkan

Seyyid Taha Nehri ve Halifeleri / Saki Çakır

Hadisler ve Örneklerle Bidatın Tahlili / Emrullah Tanrıtanır

“İslami Literatürün Çeviri Problemi” / Ahmet Sözer

Günümüzde Akaid Eğitimi Sorunu ve Temel Akaid Risaleleri ile Amentü Şerhlerinin Değerlendirilmesi / Ali Sözer

Kuraniyyun Akımı / Ali Bağcı

İmam Malik’in İstiva Hakkındaki Sözünün Tahlili / M.Emin Demiryent

Eşari ve Maturidi Arasındaki İhtilaflı Konular / Nuh Arvas

Geçmişten Günümüze Yazma Eserler ve Müslümanların Yazmalara Bakış Açısı / Fatih Çakır

Bela ve Musibetler Hakkında Üç Risale ve Modern İnsanın Afetlere Karşı Tutumu / Medeni Yağcı

İslam Dünyasında Kitap Yayıncılığı ve Fuarlar -Arapça Bildiri- / İbrahim Aydemir

Aile ve Ahlak Bağlamında ‘Vezaifu’l-İnas’ Üzerine Değelendirme” / Abdurrahman Altundağ

Cami ve Toplum Arasındaki Engeller ve Çözüm Yolları / Selim Uğur

Hz. Peygamber’in Çocuk Terbiye Usulu / A.Suat Demirtaş

Tasavvufi Adaplar ve Tekke Adabındaki Son Değişiklikler / Yakup Alarçin

 

 

2. İLMİ, KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE TOPLANTISI BİLDİRİ KONULARI VE KONUŞMACILARI

Medeniyet Krizinde İlim Ehlinin Sözüne Olan İhtiyaç / Yusuf Kaplan

Arapça Takdim / S.M.Ali Çetin

Fıkıh İlminde Öğretim Yöntemi Olarak Lügazlar / Hüseyin Okur

Farz ve Vâcip Ayrımında Kelâmcılar ile Fıkıhçılar Yöntemi Farklılıkları / Yusuf Atlı

Nûrü’l-İzâh’ta Fetva Verilmeyen Görüşler / Yücel Baştürk

Faizsiz Katılım Bankacılığı ile Faizli Bankacılık Arasındaki İşleyiş / Nuh Arvas

Sırât-ı Müstakîm ve Sebîliürreşâd Dergilerindeki Tartışmalar / Ali Bağcı

Hatme-i Hacegân’ın Tarihi ve Nehrî Kolunda Hatme-i Hacegân / Saki Çakır

Tasavvuf Araştırmalarında Usul ve Bakış Problemi / Ali Sözer

Hicrî 3-5. Asırlarda Tasavvufa Genel Bir Bakış / Selim Uğur

Cüzî İrade / S.M.Ömer Ozan

Büyük Günah-Küfür İlişkisi ve Tekfir Meselesine / Suat Demirtaş

Hadis Külliyatları / Mahmut Kaya

Fütüvvet Kavramı ve Ahlâkı İlkeleri / Hakkı Mercan

Dad Harfi Mahreci ve Kıraat İmamlarının Görüşleri / Halil Aktaş

Rusya’da Müslüman Toplulukları ve Dinî Yayıncılık / Fethullah Gorodniçev

Haberî Sıfatlar Hakkındaki Ehl-i Sünnet Görüşü / M.Emin Demiryent

Allahu Teâlâ’nın Haberî Sıfatlarını Tercümede Oluşan Problemler / Reşit Şahin

İslam’da Yetim Hakları ve Yetim Müesseseleri / Medeni Yağcı

Kudüs Ziyareti ve Yaşanan Sorunlar / Hakan Öner

Mesnevî’de Pedagoji Üzerine Kısa Değerlendirme / Abdurrahman Altundağ

Diyûbend Medreseleri / İsa Aldeniz

Teknolojinin Çocuk Eğitimindeki Etkileri / İsmail İhtiyar

İslamî Çocuk Terbiyesi ve Pedagoji / Fatih Çakır

17-19. Yüzyıl Semerkand Buhara Medreseleri / Nadir Kasımov

Pakistan Medreseleri / Navid İkbal

İslâm’da Nikâha Teşvik, Geç Evlenme ve Boşanma / Yusuf Bozkurt

Mühtedilerin Gözünden İslâm ve Müslümanlar / Ömer Musa

Sohbet Usulü / Vortrag Vorbereitung / Ali İhsan Waiger

 

 

3. İLMİ, KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE DÜŞÜNCE TOPLANTISI BİLDİRİ KONULARI VE KONUŞMACILARI

Kur’an ve Sünnete Hicabın Sınırları / Ahmet Şahin

Tanzimat’tan Cumhuriyete Tesettür Tartışmaları / Ali Sözer

Evlat Terbiyesinde Annenin Rolü / Hakan Öner

Müslüman Akademisyenlerin Reform Fikirleri / Rıdvan Sönmez

Hristiyanlıkta Papa Oluşumu / Abdülkerim Aydemir

Mendubun Vacibe Dönüşmesi (Arapça) / Muhammed Kettu

Taklid ve Telfik Ayrımı Noktasında Bir Mülahaza / Orhan Orun

Medyadaki Fetvâların Âdâbu’l-İftâ Ölçeğinde Değerlendirmesi / Emrullah Tanrıtanır

Kadiyanilik – Ahmedilik / İsa Aldeniz

İslam Tarihi Boyunca Selefilik ve Günümüz Selefiliğin İtikadi Sapmaları / Nuh Arvas

Tasavvuf İstilahının Teşekkülü (5. Asır Örneği) / Selim Uğur

Şeyh abdurrahman-ı Tâhi ve Norşin Tekkesi’nden Yayılan Kollar / Yard. Doç. Dr. M.Saki Çakır

Tasavvuf Hakkında Düşünceler (Arapça) / Muhammed Zeyn

İslam Tarihinde Medrese Sistematiği / Muhammed Argum

Arapça Öğretiminde Muhadesenin Önemi (Arapça) / Halid Satuf

Allah Resulünün Gençleri Terbiye Usulü Üzerin / A. Suat Demirtaş

Tarihselciliğin Çıkmazları / Ali Bağcı

Batıda Din Eğitimi / Yusuf Günde

Kült Kavramı ve Kült Oluşumları Üzerine Bir Değerlendirme / Fikret Kömürcü

İslamın Tek Din Olduğunun Kurandaki Delilleri / M. Ömer Ozan

Kur’an-ı Kerim’in İlahi Kelam Olduğuna Dair Deliller / Said Samsa

Avrupa’daki Namaz Vakitlerinde İhtilafların Sebepleri / Dr. Hüseyin Okur

Hac ve Umrede Yapılan Bazı Yanlış Uygulamaların Düzeltilmesi / Zekeriyya Ceylan

Emr-i Bil-Ma’ruf ve Nehy Ani’l-Münkerin İcrasında Hisbe Teşkilatı / Muhammed Yılmaz

Türkiye’de İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı İslam Sukuk Örneği / Harun Alkan

Klasik Dönem İslam İktisadı Eserlerinden İbni Ebi’d-Dünya’nın Islah’ul-Mal Kitabı / Abdülkadir Kaya

İslam Hukukunda Kadın Erkek Eşitlik Analizi / Adem Memoğlu

İtikadi Konularda Kitap ve Sünnetin Sadece Zahirini Almak / M. Emin Demiryent

İki Ayet ve Hadis Ekseninde Ehli Sünnetin Müdafaası (Arapça) / Mahmut Demir

Üç Büyük Mescidin Faziletleriyle Alakalı Rivayetlerin Tahlili / Şahabeddin Çağlayan

Ricalu’l-Ğayb / Mahmut Kaya

Kuranda Nasıh Mensuh / Abdussamed Aslım